Toimitusehdot

1 YLEISTEN EHTOJEN TAUSTA

1.1 Näitä yleisiä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan, kun toiminimi Kaakon Suutari (“Kaakon Suutari”) tarjoaa asiakkaalleen (”Asiakas” ja yhdessä Kaakon Suutarin kanssa ”Osapuolet”) tilausvahvistuksen mukaisia suutaripalveluja (“Palvelu”). Näiden Ehtojen lisäksi sovellettavaksi tulee Palvelua koskeva toimeksiantosopimus (“Sopimus”), joka muodostuu asiakkaan tekemästä tilauksesta sekä siihen tilauksessa vahvistetun mukaisesti joko puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti annetusta vastauksesta. Toimeksiantosopimus on ensisijainen suhteessa näihin Ehtoihin.

2 SOPIMUS

2.1 Kaikki Asiakkaan tekemät tilaukset ovat Asiakasta sitovia ehdotuksia ostaa Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten välinen sopimus, johon sovelletaan näitä Ehtoja, tulee voimaan kun (i) Osapuolet ovat allekirjoittaneet Palvelua koskevan sopimuksen, (ii) Kaakon Suutari on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen sellaisenaan tai (iii) kun Osapuolet ovat yhdessä sopineet Asiakkaan tekemän tarjouksen pohjalta Sopimuksen tarkasta sisällöstä joko puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti.

2.2 Mitkään Asiakkaan toimittamat asiakirjat eivät tule osaksi tätä Sopimusta pelkästään sen vuoksi, että niihin on viitattu, vaan Osapuolten tulee kirjallisesti sopia Asiakkaan toimittamien asiakirjojen sitovuudesta.

2.3 Asiakkaan tilatessa Kaakon Suutarilta Palvelun tai tuotteen jättämällä työn tai tuotetilauksen pakettipostilaatikkoon hänen edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen näihin yleisiin ehtoihin.

3 PALVELUN TUOTTAMINEN JA TOIMITTAMINEN

3.1 Kaakon Suutari suorittaa Palvelun ammattimaisesti, huolellisesti ja sovitussa aikataulussa tai jos ajankohtaa ei ole sovittu kohtuullisessa ajassa tilausvahvistuksen lähettämisestä. Kaakon Suutarilla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita Palvelun toteuttamisessa. Kaakon Suutari vastaa alihankkijan suorittamasta työstä.

3.2 Kaakon Suutari nimeää sopivat henkilöt suorittamaan Palvelua ja sillä on halutessaan oikeus vaihtaa näitä henkilöitä.

3.3 Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan velvollisuutena on toimittaa Palvelun suorittamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja Palvelun kohteena olevat esineet tilauksensa yhteydessä. Näiden suunnitelmien, materiaalien tai niiden määrän muuttuessa Palvelun suorittamisen aikana, on Kaakon Suutarilla oikeus muuttaa Palvelun toimitusaikataulua ja/tai sen hintaa vastaamaan muutoksia.

3.4 Asiakkaan tehtyä sitovan tarjouksen pakettipostilaatikkoa hyödyntäen, suorittaa Kaakon Suutari tilatun työn arvioinnin.  Kaakon Suutari ottaa tällöin yhteyttä asiakkaaseen mahdollisuuksiensa rajoissa pikaisesti, arviolta 1-5 arkipäivän kuluessa kyseisen tilauksen tekemisestä. Yhteydenotto tapahtuu Asiakkaan tilauksessaan määrittelemällä tavalla joko puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti.

3.5 Yhteydenoton myötä sovitaan Osapuolten kesken tarkemmin sopimuksen ehdoista, kuten hinnasta, aikataulusta, laskutuskäytännöistä sekä Palvelun kohteen toimittamistavasta. Sopimuksen syntymisen jälkeen Kaakon Suutari voi aloittaa suorittamaan Sopimuksen mukaista Palvelua. Jos Asiakas on valinnut työtä jättäessään että ei halua erillistä korjausarviota, tällöin erillistä tilausvahvistusta ei anneta ja Suutari aloittaa työn ilman erillistä yhteydenottoa Asiakkaan kanssa.

Asiakkaalla on oikeus niin halutessaan saada Kaakon Suutarilta erillinen tilausvahvistus tämän antamaan osoitteeseen joko sähköpostitse tai kirjeitse. Tällöin asiakkaan tulee se erikseen Kaakon Suutarille ilmoittaa.

3.6 Tilausvahvistuksen vastaanotettuaan, tulee Asiakkaan suorittaa mahdollinen ennakkolasku ja Kaakon Suutari voi aloittaa Palvelun suorittamisen.

3.7 Kaakon Suutari ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muulla tavoin kirjallisesti Asiakkaalle Palvelun tultua suoritetuksi.

3.8 Valmiit työt toimitetaan lähtökohtaisesti Asiakkaalle tämän noutaessa Palvelun kohteen Kaakon Suutarin toimitiloista sen aukioloaikoina. Vaihtoehtoisesti valmiit työt voidaan Asiakkaan erillisestä pyynnöstä toimittaa myös postitse hänen ilmoittamaansa osoitteeseen hinnaston mukaista, laskuun lisättävää toimituskulua vastaan.

3.9 Valmiita töitä säilytetään Kaakon Suutarin toimesta enintään kolmen (3) kuukauden ajan niiden valmistumisesta, ellei Osapuolten kesken toisin sovita. Esine, jota ei ole noudettu, myydään, jos (i) toimeksianto on suoritettu tai sopimus on lakannut olemasta voimassa; (ii) Asiakkaalle on sen jälkeen ilmoitettu, että esine voidaan myydä, jollei sitä noudeta tietyn, vähintään kolmen kuukauden pituisen ajan kuluessa ilmoituksesta; ja (ii) ilmoituksessa mainittu aika on kulunut. Jos Kaakon Suutarilla on erääntynyt saatava Asiakkaalta, ilmoituksessa mainitaan lisäksi saatavan määrä. Mikäli esineellä ei ole sanottavaa myyntiarvoa ja myymisen edellytykset ovat olemassa, on Kaakon Suutarilla oikeus myymisen sijasta menetellä esineen suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla.

3.10 Kaakon Suutari on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sen Y-tunnus on 2994494-5. Kaakon Suutarin arvonlisäverotunniste on vastaavasti FI29944945.

4 VIRHEVASTUU JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN

4.1 Tavaroita koskevasta yleisen virhevastuun mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palveluksen on puolestaan sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mikäli tavara tai palvelus poikkeaa tästä, on siinä yleisen virhevastuun mukaisesti virhe, ellei Osapuolten välisen sopimuksen, muun lainsäännöksen tai olosuhteiden nojalla toisin osoiteta.

4.2 Kaakon Suutari suosittelee Asiakasta reklamoimaan havaitsemansa virheen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta, sillä virhetilanteiden nopea selvittäminen on sekä Asiakkaan että Kaakon Suutarin etujen mukaista.

4.3 Asiakkaan on joka tapauksessa ilmoitettava virheestä Kaakon Suutarille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

4.4 Kaakon Suutarin suorituksen virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen suorituksen tulos on ominaisuuksiltaan Palvelun luovutuksen ajankohtana. Mikäli luovutus viivästyy Asiakkaan puolella olevasta syystä, virheellisyyttä arvioidaan sen hetken perusteella, jolloin Kaakon Suutari on täyttänyt omat velvoitteensa.

5 MAKSUEHDOT

5.1 Palvelun hinta sovitaan Osapuolten kesken Sopimuksessa. Hinta määräytyy Kaakon Suutarin suorittaman arvioinnin perusteella, joka tehdään Asiakkaan tekemän tilauksen pohjalta. Tähän arvioon vaikuttavat tilatun Palvelun laatu ja haastavuus, Palvelun suorittamiseen tarvittavat materiaalit sekä tilauksen kiireellisyys. Kaakon Suutarin hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä Kaakon Suutarin toimitiloissa.

5.2 Toimeksiannot voidaan laskuttaa ennakkomaksuina, jollei Asiakkaan kanssa toisin sovita. Maksu suoritetaan viimeistään Palvelun tultua suoritetuksi. Maksu suoritetaan Kaakon Suutarin toimitiloissa Palvelun kohdetta tai muita Sopimuksen mukaisia tuotteita noudettaessa taikka erillistä laskua vastaan. Asiakkaalla on valittavanaan joko paperilasku tai sähköpostilasku. Paperilaskuun lisätään viiden (5) euron laskutuslisä.

5.3 Mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen ilmenee, ettei palvelua voida Asiakkaasta riippumattomasta syystä suorittaa, palautetaan Asiakkaalle kaikki häneltä saadut suoritukset viimeistään 14 vuorokauden kuluttua esteen ilmaantumisesta. Tällainen asiakkaasta riippumaton syy voi olla esimerkiksi se, että tuote tai tavara, johon Palvelu kohdistuu, on arvioitua huonommassa kunnossa, Palvelun suorittamiseen tarvittavia materiaaleja ei ole saatavilla taikka muu vastaavan kaltainen syy. Palautus suoritetaan Asiakkaan osoittamalle pankkitilille, eikä hänelle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

5.4 Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sisältyy sopimuksen mukaisiin hintoihin.

5.5 Kokonaishinta ei sisällä mahdollisia toimituskuluja. Asiakas myös vastaa tuotteiden palauttamiskustannuksista hänen peruuttaessaan Sopimuksen.

5.6 Ellei Sopimuksessa toisin sovita, niin Palvelu laskutetaan sen tultua suoritetuksi neljäntoista (14) vuorokauden maksuajalla. Kaakon Suutarilla on oikeus periä jokaisesta lähetetystä kirjallisesta maksumuistutuksesta viiden (5) euron suuruinen korvaus.

5.7 Asiakkaan suorittaessa Sopimuksen mukaisen laskun eräpäivän jälkeen on Asiakas velvollinen maksamaan viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaisesti, kunnes Kaakon Suutarin koko saatava on suoritettu. Kaakon Suutarilla on lisäksi oikeus pidättäytyä Palvelun suorittamisesta loppuun, kunnes kaikki sen saatavat Asiakkaalta on suoritettu.

6 VASTUUNRAJOITUS

6.1 Kaakon Suutari ei anna lakisääteisten vastuidensa lisäksi takuita. Sanottu koskee esimerkiksi Palvelun soveltuvuutta tiettyyn yksittäiseen tarkoitukseen, Palvelun laatua, kolmannen oikeuksia sekä muita vastaavia seikkoja. Kaakon Suutari ei myöskään vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten lakisääteisten vastuidensa nojalla olisi vastuussa.

6.2 Kaakon Suutari ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

6.3 Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa omien velvoitteidensa täyttämisestä palvelua käyttäessään. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

7 SALASSAPITO

7.1 Kaakon Suutari voi hyödyntää kaikkea tietotaitoa ja kokemusta, joka on saatu Palvelua suoritettaessa.

7.2 Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetus huomioiden. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan Palvelua koskevan Sopimuksen vahvistamiseen, Palvelun suorittamiseen, Palvelussa ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen sekä laskutukseen, ellei erikseen toisin Osapuolten kesken sovita.

8 YLIVOIMAINEN ESTE

8.1 Kaakon Suutari ei vastaa Palvelun suorittamisessa aiheutuneista viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, mikäli nämä ovat seuraamuksena sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, yleisvaarallisesta tartuntataudista tai sen kasvaneesta uhasta, poikkeuksellisista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, tulipalosta, työselkkauksesta, tai muusta sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta tai muusta merkittävästä tai epätavallisesta syystä.

 

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

9.1 Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista kummankin Osapuolen täytettyä sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Asiakkaalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Toimeksisaajalle 14 vuorokauden kuluessa toimeksiantoa koskevan sopimuksen tekemisestä.

10 YLEISET EHDOT

10.1 Osapuolten välistä Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle. Kaakon Suutari voi kuitenkin siirtää Sopimuksen samaan konserniin kuuluvalle yhtiölleen tai kolmannelle yritysjärjestelyn, liiketoimintakaupan tai muun vastaavan järjestelyn yhteydessä. Sopimukseen perustuvat saatavansa Kaakon Suutari voi siirtää kolmannelle ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti.

10.2 Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulee vahvistaa Osapuolten allekirjoituksin. Mikäli jotakin osaa Sopimuksesta tai näistä Ehdoista pidetään lainvastaisena tai muutoin pätemättömänä, niin se ei vaikuta Sopimuksen tai Ehtojen muiden kohtien lainmukaisuuteen tai pätevyyteen.

10.3 Osapuolen Sopimuksen tai Ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vedota Sopimukseen tai Ehtoihin.

10.4 Sopimus liitteineen muodostaa koko Sopimuksen ja korvaa kaikki Osapuolten väliset aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset.

10.5 Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin erimielisyydet ratkaistaan Asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvässä alioikeudessa. Riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaakon Suutari pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen, eikä niillä ole takautuvaa vaikutusta.